Dit zijn de algemene voorwaarden van Roolit BV met maatschappelijke zetel in België te 2800 Mechelen, ’t Vlietje 4, ingeschreven onder BTW BE 0844.042.530.

Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Roolit BV en op elke overeenkomst tussen Roolit BV en haar klanten (“de Klant”) voor het leveren van software, goederen en diensten door Roolit BV. De Klant kan in geen geval de Overeenkomst of de algemene voorwaarden wijzigen of vervangen, zelfs indien anders vermeld in de algemene voorwaarden van de Klant. Hier kan slechts van worden afgeweken door middel van een schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst hiertoe. Door de ondertekening of de uitvoering van de offerte of de overeenkomst aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden. Het gebruik of bewaren van om het even welk product door de Klant of het uitvoeren van een dienst met medeweten van de Klant gelden als voldoende bewijs van de bestelling van de goederen en diensten en de aanvaarding van de algemene voorwaarden door de Klant als mede de toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken, mededelingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst of de producten en diensten van Roolit BV worden als onbestaande beschouwd en vervangen door deze Overeenkomst. De Klant verklaart deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en voldoende te zijn geïnformeerd over de inhoud van deze algemene voorwaarden en de kenmerken van de producten en diensten van Roolit BV.

Prijs
Prijsvoorstellen van Roolit BV hebben steeds een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders vermeld in de offerte. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief BTW en andere belastingen of heffingen, communicatiekosten, vertaling, opleiding, verplaatsing, leveringskosten, installatiekosten, training en in het algemeen aantoonbare voorschotten, tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald. Op de jaarlijkse verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle licentievergoedingen en andere vergoedingen, welke bestaan uit weerkerende betalingen, geïndexeerd op basis van de volgende formule: nieuwe prijs = oude prijs x (0,2 + 0,8 x (Agoria index van het jaar n+1) / (Agoria index van het jaar n).

Betalingsmodaliteiten
Bij het ondertekenen van de Overeenkomst is voor softwareontwikkeling steeds een voorschot van 30% van het totaal overeengekomen facturatiebedrag opeisbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor het afnemen van licenties en hosting is steeds 100% van het jaarlijkse licentie-/hostingbedrag aan het begin van de licentie-/hostingperiode opeisbaar. Overige activiteiten zoals consultancy worden maandelijks gefactureerd op basis van de prestaties. Alle betalingen dienen te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Betalingen dienen te gebeuren op het door Roolit BV opgegeven rekeningnummer met vermelding van de opgegeven mededeling. Duplicaten of een meer gedetailleerde versie van facturen kunnen op verzoek verstrekt worden. Voor het aanleveren van duplicaten of gedetailleerde versies van facturen behoudt Roolit BV zich het recht om hiervoor kosten aan te rekenen ten bedrage van vijftien (15) euro. Bij niet-betaling zal Roolit BV bij het verstrijken van de vervaldatum de Klant een herinnering sturen, de Klant zal per herinnering twintig (20) euro herinneringskosten aangerekend worden. Betwistingen van facturen dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven aan Roolit BV te gebeuren binnen een periode van 10 kalenderdagen vanaf hun dag van uitgifte. Zoniet zullen deze facturen als geaccepteerd beschouwd worden. Bij betwisting van een gedeelte van een factuur zal het onbetwiste gedeelte onmiddellijk betaald worden. Na afhandeling van de betwisting zullen alle bedragen die verschuldigd zijn aan Roolit BV worden betaald, inclusief de verschuldigde nalatigheidsinteresten en zulks te rekenen vanaf de dag waarop de bedragen verschuldigd waren. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt van rechtswege rente verschuldigd aan een percentage van 1,5% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als een volledige maand, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de Klant en verschuldigd door het enkel overschrijden van de betalingstermijn. De (buiten) gerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 EUR. Roolit BV kan bij nalatigheid in betaling, na schriftelijke ingebrekestelling lopende overeenkomsten opschorten of annuleren totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden, zonder afbreuk aan het recht van Roolit BV op schadevergoeding. Bij volgehouden wanbetalingen kan Roolit BV de overeenkomst van rechtswege beëindigen zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, zonder dat de Klant schadevergoeding kan eisen en zonder afbreuk aan het recht van Roolit BV op schadevergoeding ter waarde van de helft van het resterende bedrag welke voor deze overeenkomst verschuldigd zijn of een hoger bedrag op basis van bewezen schade. Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe naar oordeel van Roolit BV aanleiding geeft, mag Roolit BV, ook na het sluiten van de overeenkomst, van de Klant verlangen dat deze de door Roolit BV gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van komende facturen en mag Roolit BV de Overeenkomst opschorten tot na de gevraagde zekerheid en/of de overeengekomen betalingsmodaliteit eenzijdig wijzigen.

Garanties en Aanvaarding
Roolit BV zal de gepaste professionele zorg besteden aan de ontwikkeling van de software en het leveren van de diensten in overeenstemming met de Overeenkomst. Het binnen redelijke en commercieel haalbare grenzen corrigeren van elke niet-overeenstemming met deze garantie, is de enige verplichting van Roolit BV, op voorwaarde dat de Klant Roolit BV op voldoende duidelijke en schriftelijke wijze op de hoogte brengt binnen dertig (30) dagen nadat de software geleverd wordt. Deze garantie is niet toepasselijk ingeval van foutief gebruik van de software of ongeoorloofde modificaties, noch andere oorzaken welke een vreemde oorzaak uitmaken voor Roolit BV. Maatsoftware wordt als stilzwijgend aanvaard beschouwd op het ogenblik van oplevering ervan, tenzij anders overeengekomen. Op dat moment vangt de garantieperiode aan en dit gedurende een periode van zes maanden tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Intellectuele Eigendomsrechten
Door de levering worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen. Voor software die eigendom is van derden, door de Klanten rechtstreeks bij de leverancier aangekocht dan wel door Roolit BV geleverd, gelden de leveringsvoorwaarden, licentie-, garantie- en ondersteuningsvoorwaarden en andere contractuele voorwaarden van de betreffende leverancier van deze software. Roolit BV accepteert hier geen aanvullende verplichtingen. Voor software op maat ontwikkelt door Roolit BV en standaardsoftware waarvan Roolit BV eigenaar is zullen de huidige voorwaarde van toepassing zijn. Intellectuele rechten op alle onderdelen, inclusief de modellen, beschrijvingen, methodes, specificaties, modules en documentatie blijven eigendom van Roolit BV, inclusief alle verbeteringen en uitbreidingen van de software en documentatie uitgevoerd door Roolit BV. Roolit BV behoudt alle mogelijke rechten op de broncode van de software, ongeacht het feit dat de broncode van de software zich (al dan niet tijdelijk) bij de Klant bevindt. Een niet overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en niet-exclusief gebruiksrecht op de software wordt toegekend aan de Klant. Het is de Klant niet toegestaan:

  • Een gehele of gedeeltelijke decompilatie uit te voeren van de software, de software te wijzigen, na te bouwen of een derde deze handelingen te laten uitvoeren;
  • De software of documentatie geheel of gedeeltelijk te verspreiden, aan derden over te dragen, te verhuren of op enige andere wijze te commercialiseren;

De klant heeft het recht om kopieën te maken van de software in de mate dat dit wordt toegestaan in de licentieovereenkomst. De klant geeft de garantie dat de aangeleverde software en informatie als bedrijfsgeheimen van Roolit BV beschouwd worden en niet aan derden getoond of beschikbaar gesteld zal worden. Het niet naleven van deze verplichtingen geeft Roolit BV het recht om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling te verbreken, zonder afbreuk aan het recht van Roolit BV op schadevergoeding

Opschorting en Beëindiging
Voor alle producten en/of diensten met periodieke betalingen (webhosting, domeinnamen, webapplicaties, contracten, …) wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen, geldt een duur van 1 jaar. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode, tenzij opdrachtgever of Roolit BV de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen voor het einde van de betreffende periode. Roolit BV kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Roolit BV niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

Bij geheel of gedeeltelijk annuleren van de opdracht door de Klant na afsluiting van de overeenkomst, maar voor het aanvatten van de werkzaamheden behoudt Roolit BV zicht het recht op een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs of van het niet nagekomen deel van de Overeenkomst, zonder afbreuk aan recht van Roolit BV op een hogere schadevergoeding op basis van bewezen schade. Roolit BV behoudt zich het recht deze overeenkomst en enige andere Overeenkomst met de Klant, zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding, te verbreken of op te schorten als:

  • De Klant in staat van faillissement verkeerd, failliet verklaard wordt of onvermogend zou zijn.
  • De Klant zich schuldig maakt aan herhaaldelijke niet-betaling of niet-tijdige betaling.
  • Er aanwijzingen zijn van het insolvabel zijn van de Klant. Roolit BV behoudt zich het recht op een forfaitaire schadevergoeding ter waarde van 50% van het resterende, volgens de overeenkomst, nog te factureren bedrag.

Aansprakelijkheid en Overmacht
De aansprakelijkeheid van Roolit BV beperkt zich tot het herstellen van de bewezen gebreken in software en/of diensten of het voorzien van een work-around, tot een bedrag van maximum 10% van het volgens de Overeenkomst door de Klant totaal verschuldigd bedrag. Roolit BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of indirecte schade, financiële of commerciële schade, winst- of inkomstenderving, gemiste besparingen of opportuniteiten, personeelskosten, storing van planning, verlies van klanten/kapitaal/cliënteel, verlies of beschadiging van informatie of gegevens, imagoschade en/of verliezen of schade als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de Klant, ook niet in geval van een zware fout. Roolit BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken of schade veroorzaakt door software, goederen of diensten afkomstig van een derde leverancier, evenals voor virussen in de systemen van de Klant of de gevolgen daarvan. De Klant is verantwoordelijk voor de beslissing om software, goederen of diensten in gebruik te nemen in een productieomgeving. Roolit BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit deze beslissing. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het ingeven, opslaan en het nemen van back-ups en zal daartoe alle nodige maatregelen treffen. Roolit BV kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer overmacht de uitvoering van de Overeenkomst, geheel, gedeeltelijk, tijdelijk of permanent vertraagt of hindert. Voor het bouwen van software en het behalen van de planning worden technische moeilijkheden, natuurrampen, terrorisme, oorlog, overstromingen, overheidsbeslissingen, staking, bezetting, ziekte van werknemers en brand steeds aanzien als overmacht. Voor het up and running houden van de hosting worden technische moeilijkheden, natuurrampen, terrorisme, oorlog, overstromingen, overheidsbeslissingen en brand steeds aanzien als overmacht. In geval van overmacht is de Klant en Roolit BV gemachtigd hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden verplicht.

Verklaring van gegevens
De Klant verleent Roolit BV de toestemming tot het gebruik van zijn naam en logo voor intern gebruik en commerciële activiteiten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij gebruik van gegevens van de Klant voor publicaties en persberichten wordt dit vooraf door Roolit BV aan de Klant gemeld. Wijziging van contactgegevens van de Klant, zoals adressen, telefoonnummers, e-mailadressen of belangrijke wijzigingen in juridische vorm, dienen onmiddellijk schriftelijk gemeld worden aan Roolit BV.

Algemeenheden
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig verklaard worden blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. De ongeldige bepaling zal door Roolit BV zo vlug mogelijk vervangen worden door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte. De Klant zal Roolit BV ten allen tijden toegang verlenen tot de door Roolit BV ontwikkelde software. Roolit BV behoudt zich het recht deze Overeenkomst en Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen of aan te vullen. De Klant heeft in dit geval het recht om deze wijzigingen te weigeren, tot tien (10) werkdagen voor de inwerkingtreding van de wijzigingen of aanvullingen. Anders wordt de Klant automatisch geacht de wijzigingen en aanvullingen te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de uitoefening door Roolit BV van alle andere aan haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank
De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. De Klant verbindt zich ertoe om klachten met betrekking tot de werking van software voor te leggen aanRoolit BV voorafgaande aan elke gerechtelijke vordering. Roolit BV beschikt over één (1) maand om de gegrondheid van klachten na te gaan. Contractuele en buitencontractuele geschillen betreffende deze Overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.